آشفته بازار

تنهایی درد غریبی است.. مهجور مانده.. جدی گرفته نمی شود..
آدم تنها حاضر است سرطان بگیرد ولی از تنهایی در آید.. آدم تنها خودش را با هرچیزی سرگرم می کند تا تنهایی اش را فراموش کند.. آدم تنها ممکن است خیلی کارهایی را که با عقل جور در نمی آید انجام دهد.. یکجورهایی اصلا آدم تنها، آدم نیست!
نه شکست عشقی خورده ام، نه کمبود شخصیتی دارم! گفتنم از تنهایی نه برای دیده شدن است نه نادیده شدن کارم!
حس تنهایی به همه نزدیک است.. مراقب هم باشیم، تنهایی از سرطان هم بدتر است.. حواسمان باشد کسی را تنها نگذاریم..